НЕОБХОДИМО ЛИ НИ Е ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД НА ВИНАТА И ЗАЩО

Начало / Новини


Защитеното наименование за произход (ЗНП) е термин, използван за идентифициране на продукти, които се произвеждат в определен географски район и които притежават определени характеристики, репутация или качество, които се дължат изключително или основно на специфичните природни и човешки фактори в този район. ЗНП се използва за защита и популяризиране на продукти, които имат силна връзка с конкретен регион и за гарантиране, че потребителите могат да вземат информирани решения за покупка.

Европейският съюз (ЕС) има въведена система за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопански продукти, храни и вина. Тази система, наречена защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), имат за цел да съхрани репутацията на регионалните храни, да насърчи селската и селскостопанската дейност и да помогне на потребителите да направят информиран избор относно продуктите, които купуват.

Защитеното наименование за произход (ЗНП) идентифицира продукт:

а) произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава;

б) чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите природни и човешки фактори; и

в) чиито етапи на производство се извършват в определения географски район.

ЗНП също така играе важна роля в подкрепата на местните икономики и запазването на традиционните методи на производство. Чрез защитата и популяризирането на продукти със ЗНП обозначения малките производители и селските общности са в състояние да запазят поминъка и традиционния си начин на живот.

Въпреки това, ЗНП също могат да бъдат обект на противоречия и спорове. Някои държави може да смятат, че ЗНП предоставят несправедливо предимство на определени региони и могат да оспорят използването на определени обозначения. Освен това може да има опасения относно потенциала за измама, тъй като продуктите могат да бъдат етикетирани като имащи обозначение ЗНП, когато всъщност не отговарят на изискваните критерии.

Регистрацията на защитените наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер дава на производителите изключително право да използват регистрираното име на своя продукт, както и специален знак върху опаковките на продукта, предлаган на пазара.