НЕОБХОДИМО ЛИ НИ Е ЗАЩИТЕНО ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ НА ВИНАТА И ЗАЩО?

Начало / Новини


Защитеното географско указание (ЗГУ) е термин, използван за идентифициране на продукти, които имат специфичен географски произход и притежават качества, репутация или характеристики, които основно или изключително се дължат на това място на произход. ЗГУ се използват за защита и популяризиране на продукти, които имат силна връзка с конкретен регион и за гарантиране, че потребителите могат да вземат информирани решения за покупка.

Европейският съюз (ЕС) има въведена система за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопански продукти, храни и вина. Тази система, наречена защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), имат за цел да съхрани репутацията на регионалните храни, да насърчи селската и селскостопанската дейност и да помогне на потребителите да направят информиран избор относно продуктите, които купуват.

Защитеното географско указание (ЗГУ) идентифицира продукт:

а) с произход от специфично място, регион или държава;

б) чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и

в) на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район.

Основната разлика между ЗНП и ЗГУ е, че докато при ЗНП всички етапи на производство от добив на суровини до получаване на крайния продукт се осъществяват в определения географски район, при ЗГУ поне един от етапите на производство или подготовка на продукта следва да се извършва в определения географски район.

 

ЗГУ играят важна роля в подпомагането на местните икономики и запазването на традиционните методи на производство. Чрез защитата и популяризирането на продукти със ЗГУ, дребните производители и селските общности могат да запазят поминъка и традиционния си начин на живот.

Регистрацията на защитените наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер дава на производителите изключително право да използват регистрираното име на своя продукт, както и специален знак върху опаковките на продукта, предлаган на пазара.