ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЕС ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (ГО) ЗА ВИНА И СПИРТНИ НАПИТКИ

Начало / Новини


През май 2022 г. в свое писмо за определяне на ресора председателят на Комисията г-жа Фон дер Лайен възложи на комисар Войчеховски да „потърси начини за укрепване на системата за географските означения. Това е ключов елемент за поддържане на високото качество и стандартите, за гарантиране на опазването и сертифицирането на нашето културно, кулинарно и местно наследство като автентично в целия свят“. Инициативата има за цел да укрепи настоящата система за географските означения (ГО) като права върху интелектуалната собственост в съответствие с плана за действие относно интелектуалната собственост и ефективно да защити наименованията на традиционните вина. Тя допринася за постигането на преследваните от общата селскостопанска политика (ОСП) цели, по-специално за подобряване на отговора от страна на селското стопанство на Съюза на обществените изисквания по отношение на вината и здравето, и по този начин съответства на заложеното в Европейския зелен пакт. През 2020 г. беше проведено проучване в подкрепа на оценката на географските означения и вината с традиционно специфичен характер. През декември 2021 г. беше публикуван работен документ на службите на Комисията относно оценката. Установени бяха шест проблема, както следва:

 

За производителите:

1) Предизвикателства и пропуски при прилагането на ГО: слабости в контрола (особено на етапите надолу по веригата за създаване на стойност) и трудности при прилагането на правата на производителите извън държавата членка на производство и в интернет;

2) Дисбаланси във веригата на доставки: групи производители на продукти с ГО нямат силна позиция във веригата за доставки, за да продължат да осигуряват справедлива възвръщаемост за своя продукт;

 

За потребителите:

3) Принос за постигане на устойчивост, която не е застъпена в достатъчна степен в схемите за ГО;

4) Ниско ниво на осведоменост и разбиране на логата на ГО от страна на потребителите, което прави схемите недотам ефективни при предоставяне на ясна информация на потребителите;

 

За регулаторната рамка:

5) Сложни правила и процедури във връзка с ГО: правилата относно схемите за ГО са обхванати в 4 основни акта с леко различаваща се правна терминология, което допълнително увеличава сложността на системата;

 

Правоприлагането, управлението на заявленията за регистрация на наименование, функционирането на групите производители на продукти с ГО и информацията относно схемите за ГО са допълнително затруднени от факта, че правилата и процедурите, са установени в четири специфични за сектора регламента на ЕС и се различават поради исторически причини или особености на продуктите. Призивът за по-устойчиви продоволствени системи направлява интегрирането на критериите за устойчивост в схемите за ГО. Липсата на ясно определение на групите производители на продукти с ГО, съчетано с предизвикателството да се обединят производителите в активна организация, възпрепятства ефективното управление на техните активи в ГО. Липсата на информация и публичност е определена като основната причина за ниското равнище на признаване и разбиране на схемите.

За да се намери адекватно решение на горепосочените проблеми са необходими правни изменения. Без действия на равнището на ЕС посочените по-горе проблеми ще продължат да съществуват, а някои дори ще се задълбочат. Схемите за ГО изпълняват задълженията на Съюза съгласно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация (СТО) за предоставяне на правни средства за защита на географските означения на всички членове на СТО в ЕС. Съюзът също така носи отговорност да гарантира защитата на правата върху интелектуалната собственост съгласно Хартата на основните права на ЕС. ГO добавят стойност към продуктите, като по този начин увеличават приходите в сектора. Най-засегнатите заинтересовани страни са производителите на продукти с ГО и групите производители, потребителите, както и органите на национално равнище и на равнището на Съюза.

Проектът „Море и вино“ цели информираност относно ползите от регистрация по ЗНП и ЗГУ, като по този начин ще повиши конкурентоспособността на вината от Черноморския регион.

 

Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52022SC0136