КАКВО ЦЕЛИ ПРОМЯНАТА НА СИСТЕМАТА НА ЕС ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (ГО)

Начало / Новини


През миналата 2022 година Европейската комисия даде предложение за промяна на системата за географските обозначения на селскостопански продукти и храни, вина и спиртни напитки. Инициативата има за цел да гарантира ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост за ГО в ЕС и да увеличи използването на ГО в целия ЕС. Тя се състои от шест конкретни цели:

  • Подобряване на прилагането на правилата относно ГО с цел по-добра защита на интелектуалната собственост и на ГО в интернет
  • Принос към постигане на по-голяма устойчивост на продоволствената система на Съюза посредством справяне с проблемите, свързани с устойчивостта
  • Предоставяне на правомощия на производителите и на групите производители да управляват по-добре своите активи в ГО
  • Повишаване на правилното възприятие на пазара и на осведомеността на потребителите относно схемите за ГО
  • Рационализиране и изясняване на правната рамка с цел опростяване и хармонизиране на процедурите
  • По-добро остойностяване и запазване на традиционните продукти и методи на производство

Схемите за ГО предвиждат защита или запазване на наименования и термини с добавена стойност на цялата територия на Съюза. Ако се предоставя закрила от държавите членки поотделно, термините и наименованията ще имат различни равнища на закрила във всяка държава членка или може изобщо да не се ползват от закрила, което може да подведе потребителите, да затрудни търговията в рамките на Съюза и да създаде предпоставки за неравноправна конкуренция при предлагането на пазара на продукти, идентифицирани чрез наименования и термини с добавена стойност. Защитата на интелектуалната собственост в целия Съюз може да се извършва ефективно и ефикасно само на равнището на Съюза.

Като се има предвид, че търговската стойност на около 90 % от ГО е под 50 милиона евро, може да се заключи, че повечето производители на продукти с ГО могат да се считат за малки и средни предприятия. Това означава, че всички въздействия, установени в доклада за оценка на въздействието, се отнасят за тях. Предложените действия ще увеличат възможностите на производителите за водене на преговори ще им позволят по-добре да отговорят на търсенето, като по този начин ще отговарят и по-добре на нуждите на потребителите. Признаването на значението на колективната организация на групите производители на продукти с ГО във всички сектори ще укрепи тяхната позиция в управлението и предлагането на пазара на техните активи в ГО. Специфичните действия, които дават възможност на производителите да определят правила във връзка с опаковането и използването на техните ГО като съставки, косвено ще допринесат за осигуряването на по-високи доходи поради намаления риск от измами.

Проектът „Море и вино“ цели информираност относно ползите от регистрация по ЗНП и ЗГУ, като по този начин ще повиши конкурентоспособността на вината от Черноморския регион.

Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52022SC0136