ВИНА СЪС ЗАЩИТЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД (ЗНП) ЗА “ЧЕРНОМОРСКИЯ РАЙОН”

Начало / Новини


Климатът в Черноморския регион е умерено-континентален, но силно повлиян от непосредствената близост на Черно море, което в значителна степен го омекотява. Характерно за района е сухото и умерено топло лято с добре изразена бризова циркулация през по-голямата част от сезона. Есента е продължителна и топла. Общата температурна сума за периода със средни дневни температури над 10 ºС (април-октомври ) е от 3500 до 3750 ºC. Средно-дневната температура на най-топлия месец е 21.5 до 23.0 ºC. Средната годишна сума на валежите е от 450 до 650 mm. Почвените типове са: сиви горски почви средно песъчливо-глинести или тежко песъчливо- глинести, тъмносиви горски почви песъчливо или тежко-песъчливо глинести, карбонатни черноземи, от леко до тежко песъчливо-глинести и алувиално- и делувиално-ливадни почви. Климатичните особености на района, съчетани с типичния хълмист характер на релефа, благоприятните почвени условия и ограниченията наложени от човешкия фактор, предопределят характерността на произведените вина.

Белите вина са с изразени аромати на цитруси и южни плодове и свеж, балансиран плодов вкус.

Червените вина са с плодови аромати, в които се преплитат чушка, подправки, билки и смолисти тонове, вкусът е свеж плодов и сочен.

Какво е необходимо за да може едно вино да носи знака за ЗНП „Черноморски район“?

Виното трябва да се произвежда по традиционната технология за производство на бели и червени вина, като се допуска отлежаване в дъбови бъчви за сортовете, подходящи за отлежаване. Може да бъде означавано със следните традиционни наименования, указващи начина на производство, стареене и качеството му: “Ново”, “Премиум оук” или „Първо зареждане в бъчва”, “Резерва”, “Специална резерва”, “Специална селекция”, “Колекционно”, „Розенталер”.

Вино със ЗНП „Черноморски район” трябва за бели вина, розе и вина от сорта Памид – алкохолното съдържание да е минимум 10,5 об. % , а за червените вина – минимум 11,5 об. %. Има изисквания и за захари, киселинност, серен диоксид и беззахарен екстракт, които са точно описани в законодателните документи.

Необходимо е да имат бистрота, като се допуска се незначителна утайка от багрилна материя, възникнала в следствие продължително стареене в бутилки.

Точно са описани и границите на региона за да може едно вино да е със ЗНП „Черноморски район“

Максималният добив на грозде допустим за производство на вино със ЗНП „Черноморски район” е 9000 kg/ha.

Обемът на всяка партидата произведено вино не може да бъде по-голям от 150 000 l за вината с гарантирано наименование за произход и 60 000 l за вината с гарантирано и контролирано наименование за произход.

Винените сортове грозде разрешени за производство на вино със ЗНП „Черноморски район” са:за бели вина: Ркацители, Шардоне, Мускат отонел, Димят, Траминер, Совиньон блан, Мискет червен, Юни блан, Немски ризлинг, Мискет врачански, Мискет варненски, Тамянка, Силванер; за червени вина и розе: Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло, Сира, Пино ноар, Гаме ноар, Памид.

Проектът „Море и вино“ цели информираност относно ползите от регистрация по ЗНП и ЗГУ, като по този начин ще повиши конкурентоспособността на вината от Черноморския регион.